Uprzejmie informuję, że sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych za rok 2021, zostały opublikowane w BIP Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie pod adresem:  https://cuw_koscierzyna.bip.gov.pl, w zakładce „Sprawozdania finansowe”, dnia 9 maja 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 342).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 11 maj 2022 17:53 Super User