W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Konrad Małkiński
Jan Kowalski
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego, Redakcja BIP
Odpowiedzialność: Redaktor strony podmiotowej BIP, Zarządzanie publikacjami w BIP.

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, ul. Ignacego Krasickiego 2, 83-400 Kościerzyna

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, ul. Krasickiego 2

Numer identyfikacyjny REGON
00078373000000

Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon kontaktowy
586863509
Data
2021-02-25
Miejscowość
Kościerzyna
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. POMORSKIE
Powiat
Powiat kościerski
Gmina
Kościerzyna (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?

[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Z lewej strony wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Główne wejście do
szkoły: drzwi wejściowe szerokość 105 cm wyposażone w pionowy uchwyt o długości 120 cm. Główne wejście i korytarz dzieli
wiatrołap wyposażony w dwie pary drzwi, prawe i lewe o szerokości 105 cm. W korytarzu za wiatrołapem po lewej stronie
znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca wjazd na parter szkoły. Na parterze, I i II kondygnacji toalety
dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą korzystać tylko z
pomieszczeń znajdujących się na parterze szkoły, pozostałe kondygnacje budynku są dla nich trudno dostępne. Dostęp do sal
gimnastycznych dla osób na wózkach jest możliwy z zewnątrz.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron:
1
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url
ID a11y-status
ID a11y-data-sporzadzenie
bip.liceum.org.pl
[ X ] Częściowo zgodna
2019-05-11

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności

Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej
Zgodność z UdC
liceum.org.pl
[ X ] Niezgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej posiada ułatwienia: podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery lub żółte tło,
czarne litery), możliwość powiększania liter oraz powiększania widoku, skalę szarości oraz podświetlone linki

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny
[ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)
[ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Uprzejmie informuję, że sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych za rok 2021, zostały opublikowane w BIP Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie pod adresem:  https://cuw_koscierzyna.bip.gov.pl, w zakładce „Sprawozdania finansowe”, dnia 9 maja 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 342).

Podkategorie

logo 1lo 100   

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego

ul. Ignacego Krasickiego 2

83 - 400 Kościerzyna

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERaporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MOREKomunikaty i sprostowania

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji