W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Konrad Małkiński
Jan Kowalski
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego, Redakcja BIP
Odpowiedzialność: Redaktor strony podmiotowej BIP, Zarządzanie publikacjami w BIP.

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, ul. Ignacego Krasickiego 2, 83-400 Kościerzyna

Informujemy, że Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych za 2019 rok zostały opublikowane w BIP Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie pod adresem: www.powiatkoscierski.com.pl w zakładce: Sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 342).

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Podkategorie

logo 1lo 100   

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego

ul. Ignacego Krasickiego 2

83 - 400 Kościerzyna

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MOREKomunikaty i sprostowania

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji